Presentatie M/V en ambt – Lijnen in de Bijbel

Afgelopen woensdagavond was er een gemeenteavond in onze kerk in Zeewolde over het onderwerp M/V en ambt. Er werden twee standpunten ingeleid door elk 2 sprekers. Het ene standpunt was: we vragen revisie aan van de synode besluiten. Het andere standpunt was: vrouwen mogen alle ambten vervullen.

Ik was een van de sprekers voor het standpunt ‘revisie’ en heb die avond een korte presentatie (van zo’n 15-20 minuten) gegeven over de lijnen in de Bijbel als het gaat om M/V en ambt.

Als het gaat over M/V in het algemeen en m.b.t. het ambt, dan laat de Bijbel 2 lijnen zien:

 1. Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig;
 2. Er is verschil in verantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Deze 2 lijnen horen bij elkaar en zijn niet in tegenspraak met elkaar. Naar mijn idee heb je beide lijnen nodig om een goed beeld te krijgen van wat God met ons mannen en vrouwen bedoeld heeft en wat hij van ons vraagt.

Hieronder een link naar de tekst van de presentatie en een link naar de presentatie zelf.

Avond MV-ambt – lijnen in de Bijbel (tekst) (PDF)

Avond MV-ambt – lijnen in de Bijbel (PDF)

Hoe lezen we de Bijbel? – Dr. Pieter Boonstra

Op vrijdag 9 februari 2018 sprak dr. Pieter Boonstra over het onderwerp ‘Hoe lezen we de Bijbel?’ tijdens een regiobijeenkomst in Ten Boer.

Hij gaat daarbij in op het onderwerp M/V en ambt, en kijkt naar een van de zgn.  ‘zwijgteksten’, namelijk 1 Tim. 2:12.

Je kunt de video hier bekijken via de site van bezinningmvea.nl.

De moeite van het bekijken waard!

Preken over M/V en ambt

Veel predikanten in de GKv hebben in de afgelopen maanden in hun preken wel op de een of andere manier verwezen naar de synode besluiten mb.t. M/V en ambt. Vaak bleef het dan bij wat algemene opmerkingen, zonder in te gaan op de besluiten en de onderbouwing van die besluiten.

Hieronder wil ik enkele preken noemen van predikanten die dieper op de materie zijn ingegaan, en die naar mijn mening voor iedereen die zich op dit onderwerp bezint, zeer de moeite waard zijn om te beluisteren.

Ds. P.L. Storm heeft op 24 september in de ochtenddienst van de GKv Vroomshoop gepreekt over Mirjam en op 15 oktober over Debora (ook in de ochtenddienst). Beide vrouwen uit het OT worden genoemd in de gronden van de synode besluiten. Ds. Storm laat duidelijk zien dat deze vrouwen niet gebruikt kunnen worden om de besluiten te onderbouwen. De preken zijn te beluisteren via kerkomroep.nl. Hier de rechtstreekse links:

Preek over Mirjam (de preek begint ongeveer op 01:00 uur)

Preek over Debora (de preek begint op ongeveer 00:58 uur)

Ds. R. Th. Pos, preekte op 5 november in de ochtenddienst van de GKv Rijnsburg over het onderwerp ‘geestelijke strijd’. In dat kader gaat hij in op het onderwerp ‘M/V en ambt’. In deze preek  noemt hij bijv. dat Paulus zich wat betreft de M/V verhoudingen niet alleen in 1 Tim. 2 (een van de zgn. ‘zwijgteksten’) baseert op de schepping, maar dat hij dat ook doet in Efeze 5 en 1 Korinte. Vervolgens gaat hij Genesis 1-3 bij langs en laat hij zien dat er wel degelijk sprake is van een scheppingsorde.

Preek over geestelijke strijd (de preek begint op ongeveer 01:04 uur)

De preken zijn via de links ook te downloaden.

 

Website Bezinning Man, Vrouw en ambt

bezinningmvea

Dit weekend is de website www.bezinningmvea.nl van start gegaan. De site is opgezet n.a.v. de besluiten van de GKv Synode over M/V en ambt.

Op de site wordt onder het kopje ‘Over ons’ uitgelegd wat het doel is. Ik citeer even de kern:

‘Met een inmiddels aanzienlijk gegroeide groep predikanten richten wij ons de komende tijd daarom op drie aspecten:

 • Bestudering van de synodebesluiten en de gronden.
 • Bredere studie naar exegese en hermeneutiek inzake deze materie.
 • Inventarisatie van en advies bij praktische en kerkrechtelijke vragen.

Op dit moment hebben we grote vragen bij de bijbelse onderbouwing. We zijn er niet van overtuigd dat die solide genoeg is om ingrijpende veranderingen te dragen.

[…]

Met onze bezinning willen wij bijdragen aan het kerkbrede gesprek dat naar aanleiding van de synodebesluiten ontstaat. ‘

De site geeft een overzicht van nieuws rond het onderwerp ‘M/V en ambt’. Daarnaast is er een ‘Bronnen’ sectie, met verwijzingen naar allerlei materiaal m.n. uit de hoek van wat in Amerika de ‘Complementarians’ wordt genoemd.

Ook zijn er een aantal werkgroepen ingesteld:

 • Handreiking
 • Revisie
 • Hermeneutiek
 • Voorlichting

Een site om in te gaten te houden!

50 cruciale vragen over mannelijkheid en vrouwelijkheid

Ruim 25 jaar geleden verscheen in Amerika het boek Recovering Biblical Manhood and Womenhood. Een pil van zo’n 575 bladzijden onder redactie van John Piper en Wayne Grudem. Ruim 20 auteurs belichten het onderwerp ‘Bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid’ van allerlei kanten. Het boek is gratis te downloaden.

Ik heb een groot deel van dit boek gelezen en het boek geeft een zeer degelijke onderbouwing van wat ‘complementarity’ wordt genoemd. Met dat woord wil men aangeven dat mannen en vrouwen bedoeld zijn om elkaar aan te vullen. Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde, maar verschillen op tal van punten, en hebben daarom van God elk een andere rol gekregen, met andere verantwoordelijkheden. Uiteraard gaat dit boek ook in op mannen en vrouwen en het ambt.

Hoofdstuk 2 uit het boek Recovering Biblical Manhood and Womenhood geeft in vraag- en-antwoord vorm een overzicht van waar het nu precies om draait. Piper en Grudem hebben dat hoofdstuk omgewerkt tot een klein boekje dat ook in het Nederlands vertaald is. De titel is: 50 cruciale vragen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ook dat boekje is gratis te downloaden.

Als je je op dit moment aan het verdiepen bent in het onderwerp M/V en ambt, dan is dit boekje echt een aanrader!

Mannelijke oudsten: schuif Gods goede orde niet aan de kant

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. (1 Timotheüs 2:13-14)

Nu dit allemaal gezegd is, wil ik jullie mee terugnemen naar Genesis 3, om jullie te laten zien wat ik denk dat 1 Timotheüs 2:14 betekent als er staat:

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.

Het eerste wat opvalt in Genesis 3:1 is dat satan, in de vorm van een slang, de vrouw aansprak en niet de man. ‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw …’ Paulus zag dit, en vond het van belang.

Het tweede om op te letten is dat Adam blijkbaar bij Eva stond terwijl satan met haar sprak. Als we bij vers 6 aankomen en de vrouw op het punt staat van de verboden vrucht te eten, zegt het vers: ‘En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.’ Er staat niet dat zij hem ging halen. Er staat niet dat hij pas kwam toen de slang al weer weg was. Het gaat direct van de woorden van verleiding naar de daad van het eten, en er staat dat de man bij haar was.

Het derde om op te letten is dat God niet alleen het eten van de vrucht van de boom afkeurt, maar ook de manier waarop de man en de vrouw hier met elkaar omgaan. In Genesis 3:17 berispt God de man als volgt: ‘Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt’. De woorden ‘omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw’ zijn heel belangrijk. Hoofdstuk 3 zegt nergens dat zij iets rechtstreeks tegen Adam zegt. Maar er is voldoende reden om aan te nemen dat Adam erbij stond te luisteren naar haar gesprek met de slang, en met haar instemde.

Wat we dus enkele weken geleden zagen, was dat Gods berisping niet slechts gericht is tegen het eten van het verboden fruit, maar ook dat Adam zijn verantwoordelijkheid verzaakte om de leider en de morele bewaker van het gezin te zijn. Satans geniepigheid zit hem hierin dat hij wist van de scheppingsorde die God had voorbestemd voor het welzijn en geluk van het gezin, en dat hij juist daarom deze goede orde trotseerde door de man te negeren en met de vrouw in gesprek te gaan. Satan plaatste haar in de positie van woordvoerder en leider en verdediger. En op dat moment raakten zowel man als vrouw hun onschuld kwijt en lieten ze zichzelf meevoeren in een patroon van met elkaar omgaan, dat tot op de dag van vandaag destructief is gebleken.

Ik denk dat Paulus in 1 Timotheüs 2:14 dit bedoelt. Laat het me parafraseren, om het duidelijk te maken. ‘Niet Adam werd misleid [dat wil zeggen, Adam werd niet door de verleider benaderd en hij was niet degene die rechtstreeks met hem onderhandelde], maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen [dat wil zeggen, zij was het die onderhandelde met de verleider, en werd juist door haar rechtstreekse interactie met hem misleid en tot overtreding aangezet]’.

Als dit juist is, dan gaat het er niet om dat de man niet misleid kan worden, of dat de vrouw makkelijker misleid kan worden; het punt is dat wanneer Gods orde in het leiderschap wordt verworpen, dit schade en verderf tot gevolg heeft. Mannen en vrouwen zijn beiden vatbaarder voor het begaan van fouten en zonden wanneer zij de orde zoals God die heeft bedoeld aan de kant schuiven.

Dus Paulus’ redenering in 1 Timotheüs 2:11-14 luidt als volgt: mannen hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het leiding geven en het onderwijs geven aan de kerk (oftewel de oudsten):

 1. Omdat, door de man als eerste te maken, God ons leerde dat de man de verantwoordelijkheid moeten nemen te leiden in de relatie tot de vrouw; en
 2. Omdat de val van Adam en Eva in zonde laat zien dat het negeren van dit goddelijke patroon, ervoor zorgt dat mannen en vrouwen in een meer kwetsbare positie worden geplaatst en zo tot overtreding komen.

Uit een preek van John Piper over 1 Timotheüs 2:13-14 uit de serie Biblical Manhood and Womanhood.
De aangehaalde Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling.

Mannelijke oudsten: omdat vrouwen ‘zwakker’ zijn?

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. (1 Timotheüs 2:13-14)

Het tweede punt in vers 14 is dit: ‘En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.’ Nu, de meeste commentatoren in de geschiedenis van de kerk hebben dit eenvoudig geïnterpreteerd als dat vrouwen makkelijker te misleiden te zijn, en daarom dus niet de verantwoordelijkheid van het leiden en onderwijzen van de kerk moeten krijgen. Ik geloof echter, op basis van wat ik heb gelezen en mijn ervaring, dat in sommige situaties vrouwen makkelijker te misleiden zijn, en dat in andere situaties mannen makkelijker te misleiden zijn.

Ik maak even een uitstapje, waarvan ik denk dat het ons zal helpen in het praten over verschillen in mannelijkheid en vrouwelijkheid. Telkens als iemand mij vraagt of vrouwen zwakker zijn dan mannen, of slimmer, of sneller bang zijn, of zoiets, antwoord ik vrijwel altijd als volgt: Ik denk dat vrouwen in sommige gevallen zwakker zijn dan mannen en dat mannen in sommige gevallen zwakker zijn dan vrouwen; ik denk dat vrouwen in sommige gevallen slimmer zijn en dat mannen in sommige gevallen slimmer zijn; en vrouwen zijn in sommige situaties sneller bang en mannen zijn weer in andere situaties sneller bang.

Het is heel gevaarlijk om de zogenaamde zwakheden die ieder van ons heeft als negatief te bestempelen. Want God heeft het zo bedoeld dat de ‘zwakheden’ die karakteristiek zijn voor mannen, de sterke punten van vrouwen naar voren halen en benadrukken. En God heeft het zo bedoeld dat alle ‘zwakheden’ die karakteristiek zijn voor vrouwen, de sterke punten van mannen naar voren halen en benadrukken.

Dus zelfs als dit vers betekent dat vrouwen in sommige situaties makkelijker te misleiden zijn, zou dat nog niets zeggen over de kwaliteit of de waarde van de mannelijke en de vrouwelijke persoonlijkheid.

Statistieken laten zien dat het opscheppen over je eigen geslacht als superieur aan het andere onzin is. Mannen en vrouwen zoals ze door God zijn geschapen verschillen op honderden punten van elkaar. En ik geloof dat het gelijkwaardig naar het beeld van God geschapen zijn dit betekent: als je alle sterke en zwakke punten van mannen en vrouwen bij elkaar optelt, komt er onder de streep hetzelfde uit. En als je de zwakke punten van het ene geslacht over de sterke punten van het andere geslacht heen legt, en andersom, zul je zien dat het Gods bedoeling is dat ze elkaar perfect aanvullen. Als je dan het hele leven beschouwd (en ik bedoel niet alleen maar het huwelijksleven), dan zie je dat de zogenaamde zwakheden van mannen en de zogenaamde zwakheden van vrouwen het geheel niet zwakker, maar juist sterker maken.

Is het oog van de naald werkelijk alleen maar lucht? Of is het juist het onmisbare ‘niets’ waardoor de naald werkt? Is honger alleen maar een jammerlijke behoefte en een lege maag? Of is het juist een signaal van ons lichaam dat we eten moeten gaan klaarmaken? Als je gelooft dat mannen en vrouwen elkaar moeten aanvullen in plaats van elkaar te dupliceren, en als je gelooft dat de manier waarop God ons heeft gemaakt goed is, dan zul je niet snel een lijst maken van typisch mannelijke zwaktes of een lijst van typisch vrouwelijke zwaktes en daaruit concluderen dat de een van minder waarde is dan de ander.

Einde excurs.

Uit een preek van John Piper over 1 Timotheüs 2:13-14 uit de serie Biblical Manhood and Womanhood.
De aangehaalde Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling.