Presentatie M/V en ambt – Lijnen in de Bijbel

Afgelopen woensdagavond was er een gemeenteavond in onze kerk in Zeewolde over het onderwerp M/V en ambt. Er werden twee standpunten ingeleid door elk 2 sprekers. Het ene standpunt was: we vragen revisie aan van de synode besluiten. Het andere standpunt was: vrouwen mogen alle ambten vervullen.

Ik was een van de sprekers voor het standpunt ‘revisie’ en heb die avond een korte presentatie (van zo’n 15-20 minuten) gegeven over de lijnen in de Bijbel als het gaat om M/V en ambt.

Als het gaat over M/V in het algemeen en m.b.t. het ambt, dan laat de Bijbel 2 lijnen zien:

 1. Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig;
 2. Er is verschil in verantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Deze 2 lijnen horen bij elkaar en zijn niet in tegenspraak met elkaar. Naar mijn idee heb je beide lijnen nodig om een goed beeld te krijgen van wat God met ons mannen en vrouwen bedoeld heeft en wat hij van ons vraagt.

Hieronder een link naar de tekst van de presentatie en een link naar de presentatie zelf.

Avond MV-ambt – lijnen in de Bijbel (tekst) (PDF)

Avond MV-ambt – lijnen in de Bijbel (PDF)

Weer actueel

Hoewel ik de afgelopen 5 jaar niets met deze weblog heb gedaan, wordt deze toch nog met enige regelmaat bezocht. De meest bezochte pagina van 2017 is: Verhouding man-vrouw: de man is eerst geschapen. Ook andere blogs over man-vrouw scoren hoog.

Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de actualiteit van het onderwerp ‘M/V en ambt’ in de GKv. De synode heeft in juni ‘uitgesproken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant’. Daarbij is besloten ‘ruimte te geven aan de plaatselijke kerken om zelf te bepalen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze in de lijn van deze besluiten willen handelen’. (Geciteerd uit de Toelichtende brief met besluitteksten zoals te vinden op gkv.nl).

Ook in de gemeente waar ik lid van ben, de Schuilhof in Zeewolde, zullen hierover gesprekken gevoerd (moeten) worden. In verband daarmee wil ik de komende tijd wat blogs wijden aan dit onderwerp.

In 2010 heb ik over man-vrouw een aantal blogs geplaatst waarin ik stukjes weergeef uit preken van John Piper over dit onderwerp. Hij heeft eind jaren 80 al (in de VS was dit 30-40 jaar geleden al een ‘hot item’) een preken-serie gehouden over wat de Bijbel zegt over de verhouding tussen man en vrouw (Biblical Manhood and Womenhood). Ik heb toen – in 2010 – uit maar 3 of 4 preken geciteerd, maar de serie bestaat uit 7 preken. Ik wil ook graag stukjes weergeven uit de andere preken van de serie. Ook zal ik een aantal van de blogs uit 2010 bij langslopen en waar mogelijk mijn vertaling verbeteren.

Intussen heb ik ook de ‘looks’ van deze weblog maar eens wat aangepast. De layout is nu ook geschikt voor weergave op tablets en smartphones. Het ziet er allemaal weer een stuk frisser uit, al zeg ik het zelf.

Vechtverzen

Vandaag werd ik gewezen op vechtvers.nl. Deze site geeft zgn. vechtersverzen. Ik kende al de ‘fighter verses’, die in de kerk van John Piper gebruikt worden. Er is dus ook een Nederlandse variant, die ik graag hier noem. Ik citeer het doel van de vechtersverzen zoals dat op vechtvers.nl beschreven staat:

Op vechtvers.nl vindt u vechtersverzen. Vechtersverzen zijn korte stukken uit de Bijbel om iedere week te leren, in te prenten.
In te prenten ter ondersteuning van de gelovige om:

 • het zwaard “paraat te houden” in de geestelijke strijd (Efeze 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.)
 • een medicijn te hebben voor het tijdelijke en eeuwige leven (Spreuken 15: 4 De medicijn der tong is een boom des levens)
 • de juiste woorden op de juiste tijd te spreken (Spreuken 15:23 hoe goed is een woord op zijn tijd!)

Allemaal met dit doel: tot opbouw van ons geloof en dat van anderen; tot eer van God!

Bijbelleesrooster voor Outlook

Vorig jaar schreef ik een aantal posts over het importeren van een Bijbelleesrooster in Outlook. Voor 2011 heb ik nieuwe bestanden gemaakt en op mijn SkyDrive geplaatst. Deze kun je in Outlook importeren in de Taken (Tasks) map. Per dag krijg je dan 4 taken, met herinneringen om respectievelijk 9, 10, 13 en 14 uur.

De bestanden zijn per kwartaal en zijn hier te vinden:

Als je wilt weten hoe je deze bestanden importeert in Outlook kijk dan even hier. (NB. Het is nu niet meer nodig om de mapping aan te passen!)

Veel Bijbel-leesplezier en moge God het dagelijks Bijbellezen zegenen!

Gelukkig nieuwjaar!

Leer ons zó onze dagen tellen,
   dat wij een wijs hart ontvangen.
De liefelijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
   bevestig het werk van onze handen over ons,
      ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Psalm 90:12, 17 HSV

Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar!

Gezegende Kerst

‘Ik ben het Licht der wereld;
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.’
Johannes 8:12 HSV

Bij deze wens ik iedereen een gezegende Kerst toe.

Een vierde zoon!

Hij laat je voeten niet wankelen,
Hij zal voorkomen dat je valt.
Want Hij is je Beschermer,
je Bewaarder die nooit slaapt.
(naar Psalm 121:3)

Een vierde kindje, wat een zegen!
Een ‘zoon van geluk’, van God gekregen.

Benjamin Cornelis

– Benjamin –

Hij is geboren op 15 oktober 2010

Corné en Hilde Koelewijn
Stefan, Ruben en Jesse
Zeewolde

Vakantie

As. zaterdag gaan we op vakantie. Even er een aantal weken tussenuit. Ook op mijn weblog neem ik vakantie. In ieder geval de maand juli, maar misschien ook wel een deel van augustus.

Ik wens jullie allemaal een mooie tijd, of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, en Gods zegen.

Revisie NBV (3)

In de vorige twee posts onder de titel Revisie NBV gaf ik aan dat ik, met Ad de Bruijne, van mening ben dat een revisie van de NBV noodzakelijk is. Hieronder laat ik aan de hand van een aantal teksten zien waarom ik dat vind.

Hieronder begin ik steeds met de weergave van de tekst in de NBV, en vergelijk die met een andere vertaling, die nauwkeuriger is. Ik gebruik daarbij de volgende opmaak:

Als er iets (onnodig) wordt toegevoegd in de NBV dan wordt dit vet en cursief getoond.
Is er iets weggelaten in de NBV dan laat ik dit zien door in de andere vertaling dit gedeelte vet en blauw te laten zien.
Is een gedeelte in de NBV onnauwkeurig dan toon ik dit vet en rood. In de andere vertaling laat ik hetzelfde, maar nauwkeuriger, gedeelte zien als vet en groen.

Genesis 2:23

NBV
Toen riep de mens uit:
‘Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’

WV95
Toen zei de mens:
‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.’

Commentaar
De woorden ‘een gelijk aan mij’ komen niet voor in de grondtekst. Verder ontbreekt het woordje ‘omdat’ of ‘want’ om duidelijk te maken waarom zij ‘vrouw’ zal heten.

Revisie voorstel
Wil deze tekst dichter bij de grondtekst komen, dan moet de hele tekst anders opgebouwd worden. Ik vind de Willibrordvertaling een mooie vertaling bieden. Prima Nederlands, en toch nauwkeurig. Mijn voorstel baseert zich dan ook op die vertaling:

Toen riep de mens uit:
‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente,
en vlees van mijn vlees!
“Vrouw” zal zij heten,
omdat zij uit een man genomen is.’

Genesis 3:15

NBV
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.

HSV
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal bij u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.

Commentaar
De NBV verwijst in de derde en vierde zin naar het nageslacht van de vrouw door de woordjes ‘zij’ en ‘hen’. De grondtekst heeft hier echter een enkelvoud. De vertaalkeuze van de NBV maakt het lastiger in de tekst een verwijzing naar Christus te zien: hét nageslacht van de vrouw. Als Paulus in Galaten 3:16 zich druk maakt over het verschil tussen het enkelvoud en het meervoud van een woord, dan geeft dat aan dat een vertaling een enkelvoud in de grondtekst ook als enkelvoud in het Nederlands moet weergeven.

Revisie voorstel
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare;
dát nageslacht verbrijzelt je kop,
jij bijt het in de hiel.

Matteüs 13:44

NBV
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

WV95
Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker.

Commentaar
In de NBV wordt niet duidelijk of de man de akker ook daadwerkelijk kocht. Hij was blij en nam het besluit ertoe, maar we lezen niet of hij het ook daadwerkelijk deed. Andere vertalingen laten zien dat hij dat wel deed. Het bleef niet bij een besluit. Die man kocht die akker daadwerkelijk.
Voor vers 46 geldt hetzelfde als voor vers 44.

Revisie voorstel
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij die akker.

Romeinen 3:19

NBV
Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.

NBG1951
Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, …

Commentaar

 1. Het woordje ‘alleen’ staat niet in de grondtekst. Echter, door dit woord lijkt de tekst in tegenspraak met vers 9 en volgende, waar Paulus niet alleen Joden maar ook de andere volken beschuldigd dat zij onder de zonde zijn, en dat vervolgens laat zien vanuit het Oude Testament. In de NBV lijkt het alsof Paulus in vers 19 zegt dat wat hij in vers 10-18 schreef alleen op de Joden van toepassing is. Maar dat is Paulus’ punt niet. Paulus wil laten zien dat dat alles juist voor de Joden geldt. Hij perkt de reikwijdte van het OT niet in, maar laat zien dat de Joden, die in tegenstelling tot de andere volken Gods woord hebben ontvangen, net zo schuldig staan als die andere volken.
 2. De NBV is hier de enige vertaling die de tweede helft van vers 19 met ‘maar’ laat beginnen, in plaats van met ‘opdat’, ‘zodat’, of ‘zo’. Dit zal in verband staan met het woordje ‘alleen’ in de eerste helft van vers 19. Het is alsof Paulus in de NBV zegt: ‘hoewel de wet alleen spreekt tot de Joden, wordt toch ieder het zwijgen opgelegd.’ Maar zo is niet te zien hoe de eerste helft van het vers leidt tot de tweede helft. Er zijn enkele verklaringen voor wat Paulus hier werkelijk schrijft:
  1. Het ‘opdat’ van 3:19 verwijst naar de eerste helft van vers 19. Paulus bedoelt dan: ‘De wet spreekt juist tot de Joden en omdat ik heb al eerder laten zien dat de heidenen schuldig staan (1:18 en verder) wordt dus ieder mens (en niet alleen alleen de heidenen) het zwijgen opgelegd.’ Om deze gedachte te begrijpen moeten we beginnen vanaf 3:1, waar we lezen dat de Joden bevoorrecht zijn ten opzichte van de andere volken. God heeft hun zijn woorden toevertrouwd, in de wet, de thora. Maar Paulus laat ook duidelijk zien in de tussenliggende verzen dat die wet de Joden (en de heidenen) veroordeeld. Dus ook al waren ze bevoorrecht, het baatte hun niet. Als hun bevoorrechte positie niet voldoende is om recht te staan tegenover God, hoe zouden de andere volken dan ooit recht kunnen staan tegenover God?
  2. Het ‘opdat’ van 3:19 verwijst naar het geheel vanaf Romeinen 1:18 tot 3:19. Het is dan goed om met ‘zo’ of ‘op deze wijze’ te vertalen.
  3. Deze lijnen zijn in de NBV moeilijk of niet te herkennen vanuit vers 19.

Revisie voorstel
Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt tot hen spreekt die aan de wet zijn onderworpen, zodat uiteindelijk iéder mens het zwijgen wordt opgelegd en de hele wereld schuldig voor God staat.

Romeinen 8:28-30

NBV
28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

HSV
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Commentaar

 1. In vers 29 ontbreekt in de NBV het woordje ‘want’. Door dit woordje weg te laten (dit gebeurt vaker in de NBV, bijv. in de Psalmen), komt niet goed uit dat Paulus hier met vers 29 een argument introduceert, waarmee hij een fundament, een basis, legt onder de schitterende belofte van vers 28. Alle andere Nederlandse vertalingen, met uitzondering van Het Boek, geven dit woordje wel weer, waardoor de redenering van Paulus – en daarmee het verband tussen vers 28 en 29 – zichtbaar wordt.
 2. Terwijl de NBV in vers 30 telkens ‘ook’ vertaald, doet de NBV dit niet in het laatste stukje van het vers. Ineens staat er ‘nu al’ in plaats van ‘ook’. In het Grieks staat er echter ‘ook’, net als de voorgaande keren in vers 30.

Revisie voorstel
28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles meewerkt aan het goede. 29 Want wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister.

Efeze 6:17

NBV
Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

WV95
Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.

Commentaar
De NBV zegt hier dat we als zwaard de Geest moeten dragen. Het is hier dus niet langer het zwáard van de Geest, maar de Geest zélf die wij moeten hanteren. Verwarrend is ook dat vervolgens de Geest wordt gelijkgesteld aan Gods woorden. Terwijl uit andere vertalingen duidelijk wordt dat Gods wóord het zwaard van de Geest is. Een alternatieve vertaling zou kunnen zijn: het Geestes-zwaard.
Verder heeft de NBV het over ‘Gods woorden’, maar in het Grieks staat er een enkelvoud: ‘woord’.

Revisie voorstel
Draag de helm van de verlossing en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen Gods woord.

Hebreeën 3:14

NBV
Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

NBG1951
want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.

Commentaar
De redenering van dit vers in de NBV is als volgt: ‘we blijven deelgenoten van Christus als we tot het einde toe vasthouden aan …, etc.’. Volgens de grondtekst en vrijwel alle andere vertalingen is de redenering echter als volgt: ‘we zijn aan Christus deelachtig geworden mits we …’, of: ‘we hebben aan Christus deel gekregen mits we …’.

Kort gezegd stelt de NBV: ‘We blijven A als we B blijven doen.’
De grondtekst stelt echter: ‘We zijn A geworden als we B blijven doen.’ Oftewel: ‘als we B blijven doen, dan blijkt dat we A zijn geworden.’

Dit heeft grote gevolgen: volgens de NBV kan iemand op een bepaald moment deelgenoot van Christus zijn, maar dat later verliezen als hij niet tot het einde toe resoluut vasthoudt aan zijn aanvankelijk vertrouwen. Volgens de grondtekst echter is zo iemand nooit echt deelgenoot van Christus geworden. Het vasthouden is volgens de grondtekst een kenmerk van hen die werkelijk deel hebben gekregen aan Christus en niet een grond voor het deel blijven hebben aan Christus.

Revisie voorstel
Want we zijn deelgenoten van Christus geworden, als we tenminste tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen.

Conclusie

Ik heb hier zeven voorbeelden gegeven uit verschillende delen van de Bijbel. Er zijn nog veel meer teksten die onnodige toevoegingen bevatten, of waarin bepaalde woorden (zoals ‘want’ en ‘omdat’) zijn weggelaten, of die niet zo nauwkeurig zijn.
Nu is het zo dat niet alle onnauwkeurigheden even zwaar wegen. Maar het valt me wel op dat de meeste voorbeelden met weinig moeite nauwkeuriger hadden kunnen zijn, zonder in te leveren op verstaanbaar en duidelijk Nederlands.