Piper over de waarde van de Bijbel

In onderstaand (Engelstalig) filmpje gaat John Piper in op de vraag hoe waardevol en belangrijk de Bijbel is.
Met name het stukje over hoe God direct door zijn woord tot je spreekt trof me. Piper liet me weer zien dat je de Bijbel niet kunt en mag benaderen als ieder ander boek. Bijbellezen is omgang met God hebben en zijn stem horen.

Advertenties

Jezus de Nazarener

In Mattheüs 2:23 staat dat Jozef met Maria en Jezus in een stad ging wonen die Nazareth heette. Mattheüs voegt er dan aan toe: ‘zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.’ Maar waar staat in het Oude Testament dat Jezus Nazarener (of Nazoreeër) genoemd zou worden?

De kanttekeningen in de ESV Study Bible melden het volgende, hier door mij vertaald:

Mattheüs citeert hier niet een specifieke OT profetie, maar hij verwijst naar een algemeen thema in de OT profeten (meervoud). Zo zegt Mattheüs dat de OT profeten hebben voorzegd dat de Messias zou worden veracht (zie Ps. 22:7; Jes. 49:7; 53:3; cf. Dan. 9:26), vergelijkbaar met de manier waarop de stad Nazareth werd veracht in de tijd van Jezus (cf. Joh. 1:47; 7:41,52). Mattheüs kan ook een woordspel bedoeld hebben, door het woord ‘Nazareth’ te verbinden met de OT profetie in Jes. 11:1, aangezien ‘Nazareth’ klinkt als het woord voor ‘loot’ in het Hebreeuws, wat een aanduiding was voor de Messias. ‘Nazarener’ heeft geen duidelijke verbinding met de OT gelofte van een ‘nazireeër’ (Num. 6:2; Richt. 13:5), dat anders wordt gespeld, geen messiaanse betekenis heeft, en niet in verbinding staat met de stad Nazareth.

De Herziene Statenvertaling

Afgelopen 4 december verscheen de Herziene Statenvertaling. En nog diezelfde middag heb ik deze vertaling mogen ophalen bij de plaatselijke christelijke boekhandel. (Ik had hem een week eerder al gereserveerd).

Ik heb uitgekeken naar het verschijnen van deze Bijbelvertaling en ben er dan ook heel blij mee. Naar mijn mening biedt deze vertaling op dit moment in Nederland het beste compromis tussen betrouwbaarheid en leesbaarheid. Ik noem het bewust een compromis, want geen enkele vertaling is volmaakt. Maar van alle Nederlandse Bijbelvertalingen die er op dit moment zijn, komt deze het dichtst in de buurt van wat ik beschouw als het beste compromis tussen enerzijds dichtbij de grondtekst blijven en anderzijds verstaanbaar en begrijpelijk Nederlands.

En vandaag werd ik blij verrast. Ik las op internet dat de Herziene Statenvertaling vanaf vandaag ook via www.biblija.net te raadplegen is. Omdat we nu in de Adventsperiode zitten geef ik hier een link naar Jesaja 40:1-11. Hieronder geef ik de eerste verzen weer:

Troost, troost Mijn volk,
    zal uw God zeggen,  
spreek naar het hart van Jeruzalem
    en roep haar toe
dat haar strijd vervuld is,
    dat haar ongerechtigheid verzoend is,
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft
    voor al haar zonden.

Bijbelleesrooster in Outlook (2)

Ik kreeg een reactie op mijn vorige post, over hoe de bestanden van het Bijbelleesrooster in Outlook (NB. dit kan volgens mij niet met Outlook Express!) geïnstalleerd kunnen worden. Dat werkt als volgt:

 • Download de vier bestanden van mijn SkyDrive:
  • Klik op de link Januari tot maart 2010. Je komt dan op het publieke gedeelte van mijn SkyDrive.
  • Klik daar op de Download link en bewaar het bestand ergens op de harde schijf.
  • Doe dit ook voor de overige bestanden.
 • Start Outlook en importeer de bestanden in de kalender. De manier waarop dit gaat is afhankelijk van de versie van Outlook. Het kan zijn dat het in jouw versie net wat anders gaat.
  • Ga naar het File (Bestand) menu en selecteer daar Import (Importeer). Je krijgt dan een dialoogvenster waarin je moet aangeven wat je wilt importeren. Kies Import from another program or file (Importeer van een ander programma of bestand). Klik Next (Volgende).
  • Vervolgens moet je het type bestand kiezen. Kies voor Comma Separated Values (Komma gescheiden waarden). Klik Next (Volgende).
  • Selecteer de locatie van het eerst gedownloade bestand en klik Next (Volgende).
  • Selecteer de lokatie in Outlook waarin het bestand moet worden geïmporteerd. Kies hier Tasks (Taken). Klik Next (Volgende).
  • Vervolgens moet je de mapping controleren. De mapping geeft aan welke waarden in welke velden terecht moeten komen. Hier moet je ervoor zorgen dat de velden Due_Date en Due_Time (let op de underscore!) in de linker kolom gemapped worden op de velden Reminder Date en Reminder Time in de rechter kolom. Dit kan door deze velden te slepen van links naar rechts, op het juiste veld. Als je klaar bent, klik dan OK.
  • Klik op Finish en het bestand zal worden geïnstalleerd.
  • Herhaal dit voor de andere bestanden.

Veel plezier met het Bijbelleesrooster!

Bijbelleesrooster in Outlook

Vorig jaar schreef ik een post over het Bijbelleesrooster dat ik gebruik om in één jaar tijd de hele Bijbel door te lezen. Toen verwees ik ook naar een website waar je bestanden kunt downloaden die je vervolgens kunt importeren in Microsoft Outlook. Op die manier krijg je elke dag 4 taken in Outlook met wat je voor die dag moet lezen. Aangezien die bestanden bedoeld zijn voor Engelstalige computers, is het wat omslachtig om die in een Nederlandse Outlook te importeren. Daarom heb ik de bestanden ‘vertaald’. De Bijbelboeken heb ik omgezet naar de Nederlandse namen en ik heb de datums omgezet naar de Nederlandse notatie. Verder heb ik de tijden dat je een herinnering krijgt wat verspreid over de dag: 8 uur, 9 uur, 12 uur en 13 uur.

Voor wie interesse heeft kan ze downloaden van mijn SkyDrive:

De kunstige vorm van Genesis 2:4

In diverse vertalingen wordt Genesis 2:4 opgeknipt in twee zinnen. Het eerste deel van dit vers is dan de afsluiting van de paragraaf die begint in Genesis 1:1. Het tweede deel begint dan een nieuwe paragraaf en wordt loopt door in het volgende vers. Zo luiden vers 4 en 5 in de Nieuwe Bijbelvertaling:

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;

Ook de NBG vertaling uit 1951, de Herziene Statenvertaling 2004, de Willibrordvertaling 1995 en de Groot Nieuws Bijbel 1996 maken van dit vers twee zinnen (hoewel niet alle vertalingen een nieuwe paragraaf beginnen). De Statenvertaling en de Naardense Bijbel laten dit vers één zin zijn.

De ESV Study Bible legt uit dat dit vers een kunstige vorm heeft. Het betreft een zgn. chiasme, d.w.z. het vers heeft een spiegelende vorm. Het vers wordt in de ESV als volgt weergegeven:

These are the generations
of the heavens and the earth when they were created,
in the day that the Lord God made the earth and the heavens.

In het Nederlands:

Dit zijn de geboorten
van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden
in de tijd dat de HERE God aarde en hemel maakte.

Na de woorden ‘dit zijn de geboorten’ volgen twee zinnen die de volgende structuur kennen: hemel (A), aarde (B), toen zij geschapen werden (C), in de tijd dat de HERE God maakte (C’), aarde (B’), hemel (C’).

De ESV Study Bible aantekening vervolgt: ‘Deze vorm verenigt de twee delen van het chiasme, en nodigt zo de lezer uit 2:5-25 te harmoniseren met 1:1-2-3.’

ESV Study Bible

esvstudybibleAl heel lang staat hij op mijn verlanglijstje: de ESV Study Bible. Het was er nog steeds niet van gekomen, tot twee weken geleden. Toen zag ik dat bol.com hem aanbood voor maar 42,99 Euro! En dat terwijl diezelfde bijbel daar nu voor – schrik niet – 119 Euro wordt aangeboden! Ik heb hem toen dus meteen besteld en een week later werd hij bezorgd. Een prachtige bijbel, schitterend uitgevoerd, met een schat aan achtergrondinformatie in de vorm van aantekeningen, voetnoten, artikelen, kaartjes, tabellen, grafieken en illustraties.

Wat is er dan zo bijzonder aan juist déze bijbel?

In de eerste plaats betreft het een uitstekende en mooie vertaling. De ESV (English Standard Version) – die ook als ‘gewone’, dus niet-studiebijbel is te verkrijgen – is een precieze, en tegelijk moderne engelse vertaling. De vertaalfilosofie achter de ESV is te omschrijven als ‘essential literal’. Dat vraagt even wat toelichting: Als het gaat om het vertalen van de Bijbel zijn er verschillende vertaalbenaderingen, grofweg van heel letterlijk, concordant en woord-voor-woord enerzijds, tot parafraserend en omschrijvend anderzijds. Als je een lijn tekent van heel letterlijk naar parafraserend, en je zet daarop de diverse Nederlandse vertalingen, dan staat de Naardense Bijbel uiterst links, vervolgens komt de Statenvertaling, dan nog steeds links de NBG vertaling en de Telos vertaling, dan een tijdje niets totdat je ongeveer na de helft van de lijn de Willibrord vertaling tegenkomt, daarna volgen dan meer naar rechts de NBV, en de Groot Nieuws Bijbel, met Het Boek uiterst rechts. (Zou je puur kijken naar het taalkleed dan is de volgorde anders: de Statenvertaling staat dan met zijn ouderwetse woorden en zinsconstructies uiterst links, terwijl de Naardense Bijbel dan juist aan de rechterkant van het spectrum te vinden is.)

De ESV staat op de denkbeeldige lijn van letterlijk tot parafraserend ergens in de buurt van de NBG vertaling, maar dan zonder het ouderwetse taalkleed. De ESV is dus niet te vergelijken met de Nederlandse NBV. (De engelse NIV komt daar dichter bij in de buurt.) Het komt er eigenlijk op neer dat er op dit moment geen equivalent is van de ESV in de Nederlandse taal als het gaat om de combinatie van vertaalbenadering en modern taalgebruik.

In de tweede plaats is er aan de ESV Study Bible gewerkt door bijbelgetrouwe christenen (evangelicals genoemd in Amerika). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de NBV Studiebijbel die vorig jaar is uitgekomen. Die NBV Studiebijbel is het resultaat ‘van een interconfessionele en oecumenische aanpak, door medewerkers uit protestantse, rooms-katholieke, joodse of neutrale hoek’, stond in het Reformatorisch Dagblad. Dat komt bijvoorbeeld naar voren wanneer men in de NBV Studiebijbel leest dat bepaalde brieven van Paulus niet door Paulus zelf, maar door een van zijn leerlingen zijn geschreven, of dat Jesaja 40-66 niet door Jesaja zelf, maar door een latere, anonieme profeet is geschreven. Andere voorbeelden zijn: hoe men aankijkt tegen de eenheid tussen OT en NT, de godheid van Jezus Christus, en de inspiratie van de Bijbeltekst. Bij de ESV Study Bible hoef je je wat dat betreft geen zorgen te maken. Die gaat overigens wel op deze punten in en geeft juist argumenten voor de traditionele, orthodoxe visie. Prachtig vind ik in dit verband hoe de website van de ESV Study Bible het doel van deze uitgave omschrijft:

The goal and vision of the ESV Study Bible is, first and foremost, to honor the Lord—in terms of the excellence, beauty, and accuracy of its content and design; and in terms of helping people come to a deeper understanding of the Bible, of the Gospel, and of Jesus Christ as their Lord and Savior.

In de derde plaats is de ESV Study Bible schitterend uitgevoerd. Ik ken geen Nederlandse bijbeluitgave die er zo verzorgd uitziet! Hieronder zie je een voorbeeld van een pagina, om een indruk te krijgen (als je er op klikt zie je een grotere afbeelding):

Ik ben er erg over te spreken dat de Bijbeltekst in één kolom is afgedrukt in plaats van de gebruikelijke twee. Dit leest gewoon erg fijn.

Ten vierde krijg je, als je deze bijbel koopt, de mogelijkheid gratis een account te maken op de ESV Study Bible site, waardoor je toegang heb tot alles wat ook in de papieren versie is te vinden, en meer.

Al met al ben ik erg blij met deze ESV Study Bible. En ik dank God dat Hij zo’n Bijbel geeft in de taal die allerlei mensen over heel de wereld spreken.