‘In alle redelijkheid’ verschijnt deze week

Het Reformatorisch Dagblad biedt een drietal artikelen rondom de verschijning van het boek In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici van Tim Keller. Het betreft de volgende artikelen:

Het laatste artikel is een bewerkte samenvatting van het eerste hoofdstuk van Kellers boek.

Advertenties

De Bijbel over lijden

Op desiringGod.org kwam ik gisteren een mooi artikeltje tegen van John Piper met de titel Preparing for suffering (Voorbereiden op het lijden). Hij schrijft dat we zelden de micro redenen weten van het lijden dat ons overkomt, maar dat de Bijbel wel geloofsondersteunende macro redenen geeft. John Piper noemt de volgende vijf:

Bekering

Het lijden is voor ons en anderen een oproep ons af te wenden van het waarderen van wat dan ook op aarde boven God.

Lukas 13:4-5 – Of die achttien op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u, dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen op dezelfde manier omkomen.

Vertrouwen

Het lijden is voor ons en anderen een oproep om op God te vertrouwen en niet op wat de wereld biedt.

2 Korintiërs 1:8-9 – wij [hebben] het uitermate zwaar boven ons vermogen te verduren (…) gekregen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden zelf al het doodvonnis in ons, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.

Gerechtigheid

Het lijden is de tuchtiging van onze liefhebbende hemelse Vader opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid.

Hebreeën 12:6, 10-11 – Want de Heere tuchtigt wie Hij liefheeft, en Hij geselt ieder kind dat Hij aanneemt… Hij [tuchtigt ons] tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke tuchtiging schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later levert zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid op.

Beloning

Het lijden bewerkt voor ons een grote beloning in de hemel die elk verlies hier duizenvoudig zal goedmaken.

2 Korintiërs 4:17 – Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, werkt in ons uit een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Mattheüs 5:11-12 – Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen.

Herinnering

Het lijden herinnert ons eraan dat God zijn Zoon naar de wereld zond om te lijden zodat ons lijden niet Gods veroordeling zou zijn, maar zijn heiliging.

Fillipenzen 3:10 – opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden.

Markus 10:45 – Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Teksten overgenomen uit de Herziene Statenvertaling.

Het doel van het Evangelie

‘Het Evangelie is geen middel om mensen in de hemel te krijgen, het is een middel om mensen bij God te krijgen. Het is een middel om iedere belemmering weg te nemen die eeuwige blijdschap bij God in de weg staat. Als we God niet boven alles stellen, zijn we niet door het Evangelie bekeerd.’

John Piper in God is het Goede Nieuws, blz. 47.

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
1 Petrus 3:18 HSV

Terugkijken en vooruitzien

De vakantie zit er al weer even op. Het ‘gewone leven’ is weer begonnen: het werk weer opgepakt, de kinderen gaan weer naar school. Ook het kerkelijk seizoen is weer begonnen, de eerste kerkenraadsvergadering is al weer geweest.

Voor mij is deze tijd zo na de zomervakantie altijd een beetje een tijd van dubbele gevoelens: terugkijkend op een mooie periode van rust, van even niet zoveel moeten, genieten van het gezin, van het buitenleven, van de natuur, ga je weer aan de slag, begin je op een bepaalde manier opnieuw. Daar zit een gevoel van weemoed in, van er een beetje tegen opzien ook, maar ook wel uitzien naar datgene wat komt: de tijd van herfst met zijn mooie, bonte kleuren, de winterperiode met zijn huiselijkheid, het gemeenteleven in de kerk, het bezoeken van mensen, het zien en je verwonderen over wat God geeft en doet.

Dat laatste raakt ook het thema waar we dit seizoen als gemeente bij stil zullen staan: Wonderen van vroeger. Dat houdt in: ons verdiepen in een aantal momenten in de kerkgeschiedenis die we mogen zien als een wonder van God. In de huisbezoeken hopen we die lijn ook door te trekken naar ons persoonlijk leven: wat is er in ons leven gebeurd dat we een wonder van God mogen noemen? Het doel is daarbij niet de aandacht op onszelf of ons eigen leven te vestigen, maar op onze Gód. Het met elkaar delen van deze ervaringen heeft als doel dat we Gód daarvoor (leren?) danken. Dat we Hém prijzen en eren voor zijn liefde en genade!

Wat zal ik de HEERE vergelden
voor al Zijn weldaden die Hij mij bewees?
Ik zal de beker van de verlossingen opheffen
en de Naam van de HEERE aanroepen.
Psalm 116:12-13 HSV